Team

Marie-Jet Smits

Intern begeleider en leerkracht

Marie-Jet Smits is onze intern begeleider. Komend schooljaar is haar aanstelling tijdelijk uitgebreid en is ze van maandag tot en met donderdag op school als intern begeleider. Marie-Jet is gepokt en gemazeld in het onderwijs. Haar expertise op meer- en hoogbegaafdheid alsook 'leren leren' en techniekonderwijs sluiten mooi aan bij de ambities van de Bongerd. Marie-Jet is als intern begeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg en begeleiding voor leerlingen op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. Marie-Jet is tevens onze vertrouwenspersoon.

Petra Bosmans

Leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgt drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Petra is een belangrijke aanjager en vormgever van het thematisch onderwijs dat in de groepen 1/2 gegeven wordt. De vertaling van een thema in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving is aan haar toevertrouwd. Petra geeft samen met Theo Eikhout richting aan de vernieuwing van het cultuuronderwijs op de Bongerd.

Petra Thielen

Leerkracht

Petra Thielen is op dinsdag en woensdag leerkracht in de groep 1-2PP. Petra bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Het leren en zelfstandig maken van kinderen is aan Petra toevertrouwd. Net als het werken met meerbegaafde leerlingen. Daarnaast volgde Petra de cursus "Open Boek" over goed leesonderwijs. Die kennis zet Petra in ten behoeve van de organisatie van diverse leesactiviteiten op de Bongerd.

Paula Roerdink

Leerkracht

Paula Roerdink start dit jaar op de Bongerd. Zij geeft fulltime les aan groep 1-2P. Paula heeft een voorliefde voor het jonge kind. Paula doorliep op haar vorige school reeds het proces voor de keuze van een nieuw leerlingvolgsysteem voor de kleuters. Kennis die mooi van pas komt op de Bongerd. Ook verdiepte Paula zichzelf recent in traumasensitief werken. Het is fijn om ook die kennis in huis te hebben.

Caroline Broekmans

Leerkracht

Caroline Broekmans is fulltime leerkracht van groep 3. Dit jaar begeleidt ze vierderjaars PABO student Shanaia Hesen. Naarmate het schooljaar vordert zal Shanaia op maandag en dinsdag steeds meer zelfstandig lesgeven aan groep 3. Caroline heeft veel ervaring in het lesgeven aan groep 3. Komend schooljaar zal veel aandacht uitgaan naar het doorontwikkelen van het leerarrangement Metacognitieve vaardigheden. Een arrangement dat bijdraagt aan het zelfstandig, betrokken en gemotiveerd leren. Caroline is tevens contactpersoon van de Ouderraad.

Shanaia Hesen

Leerkracht in opleiding

Shanaia is vierderjaars PABO student. Zij is op maandag en dinsdag in groep 3. Naarmate het schooljaar vordert zal Shanaia op deze dagen steeds meer zelfstandig lesgeven aan de groep.

Jacqueline ten Haaf

Leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Komend schooljaar geeft Jacqueline, samen met Ivonne van de Gevel, les aan groep 4. Komend schooljaar gaat Jacqueline met Ivonne en Milou aan de slag met het implementeren van de net aangeschafte taal- en spellingsmethode 'Nieuw Nederlands Junior'. Jacqueline werkt 4 dagen per week. Zij is tevens secretaris van de Medezeggenschapsraad en coördinator van de verkeersactiviteiten die onder het label van Brabants Verkeersveiligheid vallen. j.thaaf@optimusonderwijs.nl

Ivonne van de Gevel

Leerkracht

Ivonne van de Gevel geeft komend schooljaar op dinsdag les in groep 6 en op woensdag in groep 4. Ivonne is een gepokt en gemazelde leerkracht met een brede blik. Zij zal haar expertise inzetten om de schoolontwikkelingen in de brede zin te ondersteunen en meer specifiek aan de slag gaan met de implementatie van de nieuwe taal- en spellingsmethode 'Nieuw Nederlands Junior'.

Milou van Duijnhoven

Leerkracht

Milou van Duijnhoven start dit schooljaar op de Bongerd. Zij zal fulltime les gaan geven aan groep 5. Hiervoor gaf zij jarenlang les aan een 5/6 combinatie en beschikt dus over ruime kennis over de ontwikkelingslijn en de kerndoelen van dit leerjaar. Komend schooljaar gaat Milou net als met Ivonne en Jacqueline aan de slag met het implementeren van de net aangeschafte taal- en spellingsmethode 'Nieuw Nederlands Junior'.

Monique Broeren

Leerkracht

Monique Broeren heeft zelf nog op de Bongerd gezeten als leerling, maar is inmiddels al heel wat jaren leerkracht. Zij geeft, samen met Ivonne van de Gevel, de kinderen van groep 6 les. Dat doet zij op de voor haar kenmerkende manier: stevig op de inhoud, zacht op de relatie. Monique legt de lat op hoogte en stimuleert de leerlingen om groots te denken en te doen. Dit alles vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid van de leerling. Komend schooljaar zal veel aandacht uitgaan naar het doorontwikkelen van het leerarrangement Metacognitieve vaardigheden. Een arrangement dat bijdraagt aan het zelfstandig, betrokken en gemotiveerd leren. Monique zal per 2022-2023 tevens de coördinatie van de stageplaatsen op de Bongerd op zich nemen.

Theo Eikhout

Leerkracht

Theo Eikhout is dit schooljaar leerkracht van groep 7 op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Op de Bongerd is Theo cultuur_ en ICTcoördinator. Zijn passie voor muziek komt hem bij het eerste goed van pas. Met liefde neemt Theo de muzieklessen voor de groepen 5/6/7/8 voor zijn rekening. Daarmee krijgen deze een flinke impuls. Theo is een enthousiast Snappet gebruiker en pleitbezorger voor adaptief, doelgericht onderwijs. Een methode kan bij Theo een hulpmiddel zijn om zijn lessen vorm te geven, echter liever bedenkt hij zelf zijn eigen manier van lesgeven.

Harrie van den Bosch

Leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie geeft komend schooljaar les aan groep 8. Hij zal ook dit jaar de leerlingen ongetwijfeld stimuleren om te reflecteren en zelfbewust eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles in nauwe samenwerking met ouders en op een manier die passend is bij de leeftijd van de leerlingen.

Nancy van der Ven

Facilitair medewerker

Nancy is op alle weekdagen aanwezig op school. Dag in, dag uit zorgt zij met veel enthousiasme ervoor dat het schoolgebouw schoon en fris is.

Marian Willems

Facilitair medewerker

Marian werkt van maandag tot en met donderdag als conciërge op de Bongerd. Dit houdt in dat zij voorhanden klussen uitvoert, de buitenboel bijhoudt, toeziet op onderhoudsactiviteiten die door derden worden uitgevoerd. Ook ondersteunt Marian het team door diverse huishoudelijke en andere werkzaamheden uit te voeren.

Audrey Lucassen

Administratief medewerkster

Audrey Lucassen is werkzaam als administratief medewerkster. Audrey werkte voorheen op het stafbureau van Optimus maar sinds 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de functie administratief medewerkster op school. Binnen deze functie verricht zij diverse ondersteunende werkzaamheden op verschillende scholen van Optimus. Audrey is op donderdagmiddag aanwezig op de Bongerd.

Claudia van Dijk

Schoolleider in opleiding

Claudia van Dijk gaat als schoolleider in opleiding aan de slag op de Bongerd. Uitgezonderd opleidingsdagen, doorloopt zij op donderdag en vrijdag haar directeurenstage op onze school.

Trudy Soer

Onderwijsassistent

Trudy is onderwijsassistent. Zij werkt op maandag, donderdag en om de week op woensdag op de Bongerd. Zij begeleidt op die dagen individuele maar ook groepjes kinderen. Daarnaast verzorgt Trudy op maandag en donderdag BOUW! voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 4 die met BOUW! werken. Trudy heeft veel ervaring als onderwijsassistent. Zij combineert het werk op de Bongerd met dat op de Zevensprong in Cuijk.

Linda van Summeren

Directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidinggevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Linda is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.