Ouderraad

De Ouderraad is een stichting. Deze heeft een aparte status in de school. Het budget wordt opgebracht door de ouders. De ouderraad beheert deze vrijwillige ouderbijdrage. Zij legt hierover verantwoording af aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met de extra activiteiten en vieringen die op school worden georganiseerd. Denk daarbij aan het bezoek van de Sint, Kerst, Carnaval en dergelijke. Vanzelfsprekend vindt hierover nauw contact met de leerkrachten plaats.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €30 per kind per jaar. Stroomt uw kind gedurende het jaar in, dan betaalt u een bedrag dat aangepast wordt naar het moment van aanvang op school. De bijdrage maakt u over op rekeningnummer NL69RABO0119.1153.95 ten name van Stichting Ouderraad Basisschool de Bongerd Haps. Kinderen van ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten (artikel 13 lid 1 onder de Wet op het primair onderwijs) 

Notulen