Smits

Marie-Jet Smits

Intern begeleider en leerkracht

Marie-Jet Smits combineert komend schooljaar twee functies op de Bongerd. Op maandag en dinsdag werkt zij als intern begeleider, op donderdag en vrijdag geeft ze les aan groep 5. Marie-Jet is gepokt en gemazeld in het onderwijs. Haar expertise op meer- en hoogbegaafdheid alsook 'leren leren' en techniekonderwijs sluiten mooi aan bij de huidige ambities van de Bongerd. Marie-Jet is als intern begeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg en begeleiding voor leerlingen op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. Marie-Jet is tevens vertrouwenspersoon van de school.

m.smits@optimusonderwijs.nl

Bosmans

Petra Bosmans

leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgt drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Petra is een belangrijke aanjager en vormgever van het thematisch onderwijs dat in de groepen 1/2 gegeven wordt. De vertaling van een thema in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving is aan haar toevertrouwd. Komend schooljaar zal Petra zich ook hard maken voor vernieuwing van het cultuur- en techniekonderwijs op de Bongerd.

p.bosmans@optimusonderwijs.nl

Thielen

Petra Thielen

leerkracht

Petra Thielen is op dinsdag en woensdag leerkracht in de groep 1-2PP. Petra bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Het leren en zelfstandig maken van kinderen is aan Petra toevertrouwd. Net als het werken met meerbegaafde leerlingen. Daarnaast volgde Petra de cursus "Open Boek" over goed leesonderwijs. Die kennis zet Petra in ten behoeve van de organisatie van diverse leesactiviteiten op de Bongerd.

p.aarts@optimusonderwijs.nl

Elevelt

Niki Elevelt

Leerkracht

Ook komend schooljaar zal Niki lesgeven aan groep 1/2. Op maandag en dinsdag geeft Niki ruimte aan Imke van den Bosch om les te geven zodat zij in haar laatste studiejaar de ervaring kan opdoen die ze nodig heeft om af te studeren. Niki zal in 2021-2022 als penvoerder het themaonderwijs op onze school op papier zetten. Daarnaast is Niki contactpersoon voor de Ouderraad en lid van de Medezeggenschapsraad.

n.elevelt@optimusonderwijs.nl

Broekmans

Caroline Broekmans

leerkracht

Caroline Broekmans is fulltime leerkracht van groep 3. Dit jaar staat ze echter met vierderjaars PABO student Linn Teunissen naast haar op maandag en dinsdag. Caroline heeft veel ervaring in het lesgeven aan groep 3. Komend schooljaar nemen Caroline en Linn een nieuw leesmethode (KIM-versie Veilig Leren Lezen) in gebruik. Samen met het Designteam van de Bongerd en medewerkers van de  HAN/IXperium ontwikkelt Caroline een leerarrangement voor het versterken van Metacognitieve Vaardigheden. Een arrangement dat bijdraagt aan het zelfstandig, betrokken en gemotiveerd leren. 

c.broekmans@optimusonderwijs.nl

Haaf

Jacqueline ten Haaf

leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Komend schooljaar geeft Jacqueline, samen met Ivonne van de Gevel, les aan groep 4. Jacqueline bekijkt dit schooljaar of en op welke wijze BLINK! ingepast kan worden in de jaarplanning van groep 4. Jacqueline werkt 4 dagen per week. Zij is tevens secretaris van de Medezeggenschapsraad en coördinator van de verkeersactiviteiten die onder het label van Brabants Verkeersveiligheid vallen.

j.thaaf@optimusonderwijs.nl

Gevel

Ivonne van de Gevel

Leerkracht

Ivonne van de Gevel geeft komend schooljaar op dinsdag les in groep 4 en op woensdag in groep 6. Ivonne is een gepokt en gemazelde leerkracht met een brede blik. Zij zal haar expertise inzetten om de schoolontwikkelingen in de brede zin te ondersteunen en meer specifiek aandacht geven aan het herijken van het taalonderwijs op de Bongerd. 

i.vdgevel@optimusonderwijs.nl

Broeren

Monique Broeren

leerkracht

Monique Broeren heeft zelf nog op de Bongerd gezeten als leerling, maar is inmiddels al heel wat jaren leerkracht. Zij geeft, samen met Ivonne van de Gevel, de kinderen van groep 6 les. Dat doet zij op de voor haar kenmerkende manier: stevig op de inhoud, zacht op de relatie. Monique legt de lat op hoogte en stimuleert de leerlingen om groots te denken en te doen. Dit alles vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid van de leerling. Samen met het Designteam van de Bongerd en medewerkers van de  HAN/IXperium ontwikkelt Monique een leerarrangement voor het versterken van Metacognitieve Vaardigheden. Een arrangement dat bijdraagt aan het zelfstandig, betrokken en gemotiveerd leren. 

m.broeren@optimusonderwijs.nl

Smits

Eefke Smits

Leerkracht

Eefke Smits zit in haar laatste jaar van de Pabo. Zij loopt haar afstudeerstage op De Bongerd in groep 6 bij Monique en Ivonne. Op maandag en dinsdag is Eefke in de groep. Op woensdag doet zij onderzoek voor de Bongerd in kader van de Onderzoekswerkplaats. Eefke heeft haar minor in het buitenland moeten verzetten vanwege COVID. Hierdoor kan zij 3 maanden langer stagelopen op onze school dan gepland. Eefke geeft dan ook tot 1 februari les aan groep 6.  

e.smits@optimusonderwijs.nl

Eikhout

Theo Eikhout

leerkracht

Theo Eikhout is komend schooljaar leerkracht van groep 7 op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Op de Bongerd is Theo cultuur_ en ICTcoördinator. Zijn passie voor muziek komt hem bij het eerste goed van pas. Met liefde neemt Theo de muzieklessen voor de groepen 5/6/7/8 voor zijn rekening. Daarmee krijgen deze een flinke impuls. Theo is een enthousiast Snappet gebruiker en pleitbezorger voor adaptief, doelgericht onderwijs. Een methode kan bij Theo een hulpmiddel zijn om zijn lessen vorm te geven, echter liever bedenkt hij zelf zijn eigen manier van lesgeven. 

t.eikhout@optimusonderwijs.nl

Bosch

Harrie van den Bosch

leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie geeft komend schooljaar les aan groep 8. Hij zal ook dit jaar de leerlingen ongetwijfeld stimuleren om te reflecteren en zelfbewust eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles in nauwe samenwerking met ouders en op een manier die passend is bij de leeftijd van de leerlingen. Komend schooljaar begeleidt Harrie vierdejaarsstudent Lennart van Vooren die op maandag en dinsdag voor de groep zal staan. Een deel van de ambulante tijd die vrijkomt zal Harrie besteden aan verdere uitwerking van de overgang van de leerlingen van de Bongerd naar het VO.  

h.vdbosch@optimusonderwijs.nl

Ven

Nancy van der Ven

Facilitair medewerker

Nancy zorgt er dagelijks voor dat de school fris en schoon is. 

Tuuk

Gert van der Tuuk

Facilitair medewerker

Gert van der Tuuk is op vrijdagochtend als conciërge aan de slag op de Bongerd. Dit houdt in dat hij voorhanden klussen uitvoert, de buitenboel bijhoudt en toeziet op onderhoudsactiviteiten die door derden worden uitgevoerd.

Lucassen

Audrey Lucassen

Administratief medewerker

Audrey Lucassen is werkzaam als administratief medewerkster. Audrey werkte voorheen op het stafbureau van Optimus maar sinds 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de functie administratief medewerkster op school. Binnen deze functie verricht zij diverse ondersteunende werkzaamheden op verschillende scholen van Optimus. Audrey is op donderdagmiddag aanwezig op de Bongerd.

Vries

Pieter de Vries

Leerkracht

Pieter geeft op maandag, dinsdag en woensdag les in groep 5. Na een jaar fulltime studeren én een stage bij de Dienst Onderwijs van Optimus, keert Pieter terug op de Bongerd. Inwerken zal dan ook gemakkelijk gaan. Pieter heeft in het afgelopen jaar bovenschools onder meer een bijdrage geleverd aan de concretisering van de overdraagbaarheid van vaardigheden als plannen en metacognitie vanuit het PO naar het VO. Ook heeft hij zich verder verdiept in goed leesonderwijs. Mooie expertise die Pieter op de Bongerd in de praktijk kan gaan toepassen. 

p.dvries@optimusonderwijs.nl

Soer

Trudy Soer

Onderwijsassistent

Trudy is onderwijsassistent. Zij werkt op maandag, donderdag en om de week op woensdag op de Bongerd. Zij begeleidt op die dagen individuele maar ook groepjes kinderen. Daarnaast verzorgt Trudy op maandag en donderdag BOUW! voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 4 die met BOUW! werken. Komend schooljaar maakt Trudy deel uit van een (bovenschoolse) Professionele Leergemeenschap (PLG) die zich specialiseert in High Dossage Tutoring. Trudy heeft veel ervaring als onderwijsassistent. Zij combineert het werk op de Bongerd met dat op de Zevensprong in Cuijk. 

t.soer@optimusonderwijs.nl

Summeren

Linda van Summeren

directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidingevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Linda is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.  

linda.vansummeren@optimusonderwijs.nl