Soer

Trudy Soer

Onderwijsassistent

Trudy is onderwijsassistent. Vanaf schooljaar 2018-2019 is zij op maandag, donderdag en om de week op woensdag in de groepen 3 t/m 8 ter ondersteuning van de leerkracht. Trudy is aangesteld vanuit de extra middelen die als gevolg van PO in Actie, vrijgekomen zijn om de werkdruk op basisscholen te verminderen. Trudy heeft veel ervaring als onderwijsassistent. Zij combineert het werk op de Bongerd met dat op de Zevensprong in Cuijk. 

t.soer@optimusonderwijs.nl

Summeren

Linda van Summeren

directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidingevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Linda is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.  

linda.vansummeren@optimusonderwijs.nl

Smits

Josť Smits

intern begeleider

José Smits is de intern begeleider van de Bongerd. Zij heeft zich breed op de zorg georiënteerd nadat zij vele jaren als leerkracht werkzaam is geweest binnen het onderwijs. Naast de masteropleiding Special Educational Needs, heeft zij ook opleidingen gevolgd op het gebied van faalangstreductie, sociale vaardigheden en mindfulness voor kinderen. José heeft als intern begeleider de verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. José is tevens vertrouwenspersoon van de school.

jose.smits@optimusonderwijs.nl

Bosmans

Petra Bosmans

leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgd drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Petra is een belangrijke aanjager en vormgever van het thematisch onderwijs dat in de groepen 1/2 gegeven wordt. De vertaling van een thema in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving is aan haar toevertrouwd. Ook is zij, naast diverse andere collega's, gediplomeerd BHV’er en zal in schooljaar 2018-2019 ook de taak van coördinator BHV op zich nemen. 

p.bosmans@optimusonderwijs.nl

Thielen

Petra Thielen

leerkracht

Petra Thielen is op dinsdag en woensdag leerkracht in de groep 1-2PP. Petra bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Het leren en zelfstandig maken van kinderen is aan Petra toevertrouwd. Daarnaast volgde Petra afgelopen schooljaar de cursus "Open Boek" en zal zij reeds beschikbare en ook nieuw opgedane kennis inbrengen in de werkgroep lezen. 

p.aarts@optimusonderwijs.nl

Elevelt

Niki Elevelt

Leerkracht

Schooljaar 2018-2019 wordt het tweede "Bongerd-jaar" van Niki. Ook dit schooljaar zal zij lesgeven aan groep 1/2N. In de korte tijd dat Niki op de Bongerd aan de slag is, heeft zij zich het onderwijs van de Bongerd snel eigen gemaakt. Het thematisch werken in de jongste groepen, het stimuleren van zelfstandigheid bij de leerlingen en het creëren van betrokkenheid bij ouders past bij Niki. Haar organisatietalent zal zij komend schooljaar middels een intensieve opleiding verder gaan ontwikkelen. Op school zal dat ondermeer zijn beslag krijgen in de werkgroep lezen. 

n.elevelt@optimusonderwijs.nl

Broekmans

Caroline Broekmans

leerkracht

Caroline Broekmans is op de Bongerd de leerkracht van groep 3. Zij werkt fulltime op de school. Dit schooljaar volgt Caroline de opleiding tot ICT coordinator en verdiept zij zich in de methode 'Met Sprongen Vooruit". Daarmee leggen we op onze school het fundament voor meer handelend rekenen en gebruik van ICT toepassingen die het onderwijs ondersteunen. Het feit dat zij daarnaast rekenspecialist is, lid van de werkgroep Snappet en aanjager van het lesgeven los van methodes maakt Caroline tot een belangrijke pijler bij het vormgeven van het (reken)onderwijs op de Bongerd.

c.broekmans@optimusonderwijs.nl

Custers

Mien Custers

leerkracht

Mien Custers is een heel vertrouwd gezicht op de Bongerd. Mien werkt alle dagen van de week. Zij heeft in vele groepen lesgegeven en dit schooljaar zal zij de leerkracht van groep 4 zijn. Behalve leerkracht is Mien ook BHV’er en bovendien coördinator BVL (Brabants verkeerslabel). In die laatste rol bewaakt Mien dat verkeerseducatie een stevige plek heeft en houdt binnen de Bongerd en neemt zij deel aan bovenschoolse overleggen. Als lid van de werkgroep lezen, zal Mien ook het komend jaar een wezenlijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van het leesonderwijs op onze school. De recent gevolgde cursus "Open Boek" zal daarbij goed van pas komen. Daarnaast is Mien lid van de medezeggenschapsraad.

m.custers@optimusonderwijs.nl

Broeren

Monique Broeren

leerkracht

Monique Broeren heeft zelf nog op de Bongerd gezeten als leerling, maar is inmiddels al heel wat jaren leerkracht. In schooljaar 2018-2019 zal zij de kinderen van groep 6MM lesgeven. Dat doet zij op de voor haar kenmerkende manier: stevig op de inhoud, zacht op de relatie. Monique legt de lat op hoogte en stimuleert de leerlingen om groots te denken en te doen. Dit alles vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid van de leerling. In de afgelopen jaren heeft Monique als werkgroeplid Snappet en voorstander van het doelgericht ipv methodevolgend werken het adaptief onderwijs op de Bongerd een boost gegeven. Ook is Monique onze linking pin met de Ouderraad. 

m.broeren@optimusonderwijs.nl

Haaf

Jacqueline ten Haaf

leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Dit schooljaar neemt zij, samen met Meike, groep 5JM onder haar hoede. Op de Bongerd constateren we dat de overgang van groep 4 naar groep 5 een pittige is. Onder regie van Jacqueline, bekijken we dit schooljaar welke factoren hierop van invloed zijn en welke aanpassingen kunnen worden gedaan om leerlingen soepeler de stap te laten maken. Daarnaast begeleidt Jacqueline vanuit de werkgroep zaakvakken de implementatie van Blink Geïntegreerd. Jacqueline werkt 4 dagen per week, ook is zij secretaris van de medezeggenschapsraad.

j.thaaf@optimusonderwijs.nl

Eikhout

Theo Eikhout

leerkracht

Theo Eikhout is in schooljaar 2018-2019 leerkracht van groep 7/8T op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Op de Bongerd is Theo cultuur_ en ICTcoördinator. Zijn passie voor muziek komt hem bij het eerste goed van pas. Het komend schooljaar neemt Theo de muzieklessen voor de groepen 6/7/8 voor rekening. Daarmee krijgen deze een flinke impuls. Theo is een enthousiast Snappet gebruiker en pleitbezorger voor adaptief, doelgericht onderwijs. Een methode kan bij Theo een hulpmiddel zijn om zijn lessen vorm te geven, echter liever bedenkt hij zelf zijn eigen manier van lesgeven. Wat dat betreft kan Theo komend schooljaar zijn hart ophalen in uitwerking van de nieuwe, geïntegreerde, aanpak van de zaakvakken op de Bongerd. 

t.eikhout@optimusonderwijs.nl

Bosch

Harrie van den Bosch

leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie geeft komend schooljaar les aan groep 7/8. Hij zal ook dit jaar de leerlingen ongetwijfeld stimuleren om te reflecteren en zelfbewust eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles in samenwerking met ouders en op een manier die passend is bij de leeftijd van de leerlingen. 

h.vdbosch@optimusonderwijs.nl

Houben

Meike Houben

Meike Houben werkt twee dagen op de Bongerd. Op woensdag in groep 6MM en op dinsdag in groep 5JM. Haar expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, komt van pas bij de extra begeleiding die kinderen in de jongste groepen krijgen op dinsdagochtend. Meike vormt, samen met Theo en Jacqueline, de werkgroep zaakvakken. Vanuit die rol begeleidt ze komend schooljaar de implementatie van de vernieuwde aanpak. 

m.houben@optimusonderwijs.nl

Corbeek

Tineke Corbeek

administratieve kracht

Tineke Corbeek beheert vanuit haar kennis van administratieve systemen het leerlingvolgsysteem Parnassys van de Bongerd. Daarnaast verzorgt zij een deel van de financiële administratie, verwerkt zij inschrijvingen en zorgt ervoor dat vervangingen op de juiste manier geregistreerd worden. Ook verricht Tineke veel hand- en spandiensten voor de school. Tineke werkt één dagdeel per week.

t.corbeek@optimusonderwijs.nl

Tuuk

Gert van der Tuuk

Facilitair medewerker

Gert van der Tuuk is 5 dagen in de week op school aanwezig in een dubbele functie. Gert zorgt voor heerlijk schone lokalen, toiletten en vloeren. Als conciërge ondersteunt Gert vijf uur in de week het team van de Bongerd op een hele praktische manier. door klusjes uit te voeren, de buitenboel bij te houden en toe te zien op onderhoudsactiviteiten die door anderen worden uitgevoerd.