Summeren

Linda van Summeren

directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidingevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Als interim leidingevende en bestuurslid heeft zij zich verder verdiept in het onderwijs. Linda is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.  

linda.vansummeren@optimusonderwijs.nl

Smits

Josť Smits

intern begeleider

José Smits is de intern begeleider van de Bongerd. Zij heeft zich breed op de zorg georiënteerd nadat zij vele jaren als leerkracht werkzaam is geweest binnen het onderwijs. Naast de masteropleiding Special Educational Needs, heeft zij ook opleidingen gevolgd op het gebied van faalangstreductie, sociale vaardigheden en mindfulness voor kinderen. José heeft als intern begeleider de verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. José is tevens vertrouwenspersoon van de school.

jose.smits@optimusonderwijs.nl

Bosmans

Petra Bosmans

leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgd drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Naast leerkracht is Petra kartrekker van het leerteam Jonge Kind. In deze rol is zij mede-bewaker van de implementatie van de lopende schoolontwikkeling binnen de groepen 1 t/m 4 en heeft zij een kort lijntje met de directeur van de school. Petra is gediplomeerd BHV’er en zal in schooljaar 2017-2018 ook de taak van coördinator BHV en brandveiligheidssysteem op zich nemen. 

p.bosmans@optimusonderwijs.nl

Thielen

Petra Thielen

leerkracht

Ook Petra Thielen is zoals gezegd leerkracht van groep 1-2PP. Zij werkt twee dagen in de groep. Petra  bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Daarnaast levert Petra een bijdrage aan diverse activiteiten en zal zij samen met een andere collega het verkeersportfolio vormgeven, zodat ons Brabants Verkeerslabel jaarlijks ook daadwerkelijk inhoud krijgt.

p.aarts@optimusonderwijs.nl

Niki Elevelt

Leerkracht

Niki Elevelt is in schooljaar 2017-2018 voor het eerst aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Na een paar jaar werkzaam geweest te zijn op andere scholen binnen Optimus, gaat zij nu het team van de Bongerd versterken. Niki zal de kinderen van groep 1-2N gaan begeleiden in hun ontwikkelproces. Dat doet zij alle dagen van de week.

n.elevelt@optimusonderwijs.nl

Broekmans

Caroline Broekmans

leerkracht

Caroline Broekmans is op de Bongerd de leerkracht van groep 3. Zij werkt fulltime op de school. Naast haar werkzaamheden als leerkracht is Caroline ook rekencoördinator. Op stichtingsniveau maakt zij deel uit van de Proffesioneel Leergemeenschap Snappet. Samen met twee andere collega's begeleidt Caroline de implementatie van Snappet op de Bongerd.

c.broekmans@optimusonderwijs.nl

Custers

Mien Custers

leerkracht

Mien Custers is een heel vertrouwd gezicht op de Bongerd. Evenals haar collega Caroline werkt Mien alle dagen van de week. Zij heeft in vele groepen lesgegeven en dit schooljaar zal zij de leerkracht van groep 4 zijn. Behalve leerkracht is Mien ook BHV’er en bovendien coördinator BVL (Brabants verkeerslabel). In die laatste rol bewaakt Mien dat verkeerseducatie een stevige plek heeft en houdt binnen de Bongerd en neemt zij deel aan bovenschoolse overleggen. Daarnaast is Mien nog lid van de medezeggenschapsraad.

m.custers@optimusonderwijs.nl

Broeren

Monique Broeren

leerkracht

Monique Broeren heeft zelf nog op de Bongerd gezeten als leerling, maar is inmiddels al heel wat jaren leerkracht. In schooljaar 2017-2018 zal zij de kinderen van groep 6/7MM begeleiden. Monique werkt 4 dagen per week. Als kartrekker van het leerteam Oudere Kind is Monique evenals Petra Bosmans mede-bewaker van de implementatie van de lopende schoolontwikkeling. In haar geval binnen de groepen 5 t/m 8. Zij onderhoudt vanuit die rol een kort lijntje met de directeur van de school. Monique is tevens onze linking pin met de Ouderraad. 

m.broeren@optimusonderwijs.nl

Haaf

Jacqueline ten Haaf

leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Na diverse groepen te hebben begeleid zal Jacqueline dit schooljaar groep 5JM onder haar hoede nemen. Zij werkt 4 dagen per week. Jacqueline vertegenwoordigt de personeelsgeleding binnen de medezeggenschapsraad van de school en heeft daar een taak als secretaris.

j.thaaf@optimusonderwijs.nl

Eikhout

Theo Eikhout

leerkracht

Theo Eikhout is in schooljaar 2017-2018 leerkracht van groep 6/7T op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Theo is een ervaren cultuur_ en ICTcoördinator. Zijn passie voor muziek komt hem bij het eerste goed van pas. Theo werkt fulltime op de Bongerd.

t.eikhout@optimusonderwijs.nl

Bosch

Harrie van den Bosch

leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groep 8 leerkracht. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie start dit schooljaar fulltime op de Bongerd in onze groep 8. Hij heeft zijn leerkrachtvaardigheden uitgebreid met trainingen Critical Skills, Positive Behaviour Support, Swiss Suite, coöperatieve werkvormen en Prowise. Harrie is tevens vertrouwenspersoon van de school.

h.vdbosch@optimusonderwijs.nl

Houben

Meike Houben

Meike Houben werkt twee dagen op de Bongerd. Op dinsdag in groep 6/7MM en op woensdag in groep 5. Vanuit haar expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, zal Meike samen met collega's het komend schooljaar extra aandacht schenken aan het verbeteren van het onderwijsaanbod voor deze leerlingen.  

m.houben@optimusonderwijs.nl

Corbeek

Tineke Corbeek

administratieve kracht

Tineke Corbeek beheert vanuit haar kennis van administratieve systemen het leerlingvolgsysteem Parnassys van de Bongerd. Daarnaast verzorgt zij een deel van de financiële administratie, verwerkt zij inschrijvingen en zorgt ervoor dat vervangingen op de juiste manier geregistreerd worden. Ook verricht Tineke veel hand- en spandiensten voor de school. Tineke werkt één dagdeel per week.

t.corbeek@optimusonderwijs.nl

Tuuk

Gert van der Tuuk

Facilitair medewerker

Gert van der Tuuk is 5 dagen in de week op school aanwezig in een dubbele functie. Gert zorgt voor heerlijk schone lokalen, toiletten en vloeren. Als conciërge ondersteunt Gert vijf uur in de week het team van de Bongerd op een hele praktische manier. door klusjes uit te voeren, de buitenboel bij te houden en toe te zien op onderhoudsactiviteiten die door anderen worden uitgevoerd.